Biologicky aktivní voda (bioaktivní voda) 2018-04-27T10:25:35+03:00

Vážení čtenáři, tento informační materiál je věnován problému biologické aktivity vody a s tím souvisejícími otázkami plnohodnotného lidského života, jež předpokládá mravní a fyzické zdraví, pocit harmonie existence člověka v jednotě s přírodou.

Podle našeho hlubokého přesvědčení jsou problémy lidstva obecně, jakož i naše personifikované psychické a fyzické „bolístky“ ve svém základu spojeny se změnami stavu vody. Formálně je možné obrátit se k suché statistice, která (podle údajů Světové zdravotnické organizace) potvrzuje, že velkou část obyvatel planety v různé míře trápí metabolické poruchy způsobující neinfekční onemocnění. I v této statistice činí podíl nekvalitní pitné vody více než 70 %.

V této souvislosti poznamenáváme, že k základnímu nárůstu neinfekčních nemocí dochází v průmyslově vyspělých zemích, které velkou pozornost věnují přípravě vody, během které se voda čistí od chemických příměsí a mikroorganizmů. Vodu přitom „zabíjejí“ ultrafialovým zářením, „znásilňují“ ozonem, využívají další způsoby fyzického ovlivňování vody – její životodárný základ tedy přeměňují na čistá rozpouštědla.

Takový vztah k vodě je založen na vědeckém přístupu k vodě jako k prostředí bez struktury, který vzniknul v 21. století, a to že voda nedisponuje žádnými biologicky významnými funkcemi, s výjimkou funkce vody jako rozpouštědla chemických sloučenin. V tomto spočívá veškerá tragičnost situace, nejen s ohledem na zdraví lidí, ale také s ohledem na stav biosféry planety vystavené degradaci následkem rozšiřování technologií, které mají negativní vliv na její elektrofyzikální stav. Pokud máme být objektivní, tak jsme se dostali do stadia „uhasínání“ lidstva a biosféry. Abychom situaci změnili, potřebujeme jiné paradigma vztahu k základnímu zdroji života – k vodě.

Odpovědi na tyto aktuální otázky dává nový vědecký přístup k fyzice vody, který zkoumá kvantové kooperativní procesy v tekuté vodě – kvantová fyzika vody a její samostatný oddíl zaměřený na živé organizmy – kvantová biofyzika vody. Kvantová fyzika vody zkoumá kritické jevy podmíněné fázovými přechody v řídicí fázi vody a kvantové jevy související s makroskopickým nábojovým uspořádáním v otevřeném systému. Nová fyzika vody umožňuje získat odpovědi na aktuální problémy současných přírodních věd od nejnižších úrovní kooperativního chování vody spojených s vytvářením metastabilní fáze vody, ke kvantovým jevům nelokálního přenosu elektronů a řízení buněčných biologických procesů až po globální projevy samoorganizace vody v geosféře planety v podobě elektrofyzikálního regulátoru počasí a klimatu.

Na základě vědeckých poznatků kvantové biofyziky můžeme poznamenat, že fáze kapalného stavu látky, konkrétně vody je heterogenní stav látky charakterizovaný takovou organizací domén, jejíž řídící fází jsou metastabilní polymorfní sloučeniny. Ve vodě takovou fázi představuje fáze asociované vody zastoupená polymorfními ledy VI, VII, VIII (pentamery Walrafena), stabilizovanými nanoprázdnotami a elektrostatickými náboji.

Elektrostatické náboje jsou v kvantovém delokalizovaném stavu a z tohoto důvodu jsou schopné makroskopické kvantové interakce. Organizmus také představuje makroskopický kvantový systém, jehož každý orgán a každá buňka jsou nejen ve vzájemném vztahu, ale i ve vztahu se strukturami životního prostředí s podobnými vlastnostmi. Právě z důvodu nelokálních kontaktů je naše zdraví, nebo naopak „nezdraví“, podstatně závislé nejen na tom, co pijeme a jíme, ale i na elektrofyzikálním stavu životního prostředí. Tato souvislost se projevuje na vzájemném působení kvantových oscilátorů, v jehož důsledku dochází k přenosu náboje (elektronů) a informací ve formě soběpodobných vlnových balíků elektronů. Pro realizaci těchto procesů v živých organizmech musí být všechny jejich organizmy v elektrofyzikálně nerovnovážném stavu, tedy obsahovat nadbytečný negativní náboj (tento náboj nezaměňovat za náboj s čistě coulombovským potenciálem).

Co tedy chápeme pod základním vědeckým termínem „biologicky aktivní voda“!

  • Bioaktivní voda je elektricky nerovnovážná voda s nestálými aniontově-radikálními formami aktivního kyslíku jako nositelů elektronů, jejichž rozpad zajišťuje přítok nadbytečných elektronů k buněčným receptorům živého organizmu a udržení v buňkách a buněčných strukturách elektrické nerovnováhy nezbytné pro stálé fungování jejich makroskopických kvantových oscilátorů řídicích buněčné procesy.
  • Bioaktivní voda je strukturně a spinově uspořádaná organizace domén Walrafena ve fázi asociované vody zajišťující aktivitu buněčných metabolických procesů.

Vědecký termín „biologicky aktivní voda“ tak odráží několik fyzikálních jevů, které se přímo účastní jak ve vnitřních buněčných a mezibuněčných, tak i ve výměnných procesech s okolním prostředím.

Tyto základní pojmy slouží jako metodologický základ pro technologie biologické aktivace vody, aktivace životní energie živých tvorů a člověka, vytváření elektrofyzikálně příznivého prostředí pro lidi, zvířata a rostliny, prevenci a léčení metabolicky podmíněných onemocnění. Základ tvoří přirozené procesy formování elektrofyzikálně aktivních stavů vody, které nevyvolávají vznik metabolických poruch a nepřekračují potřebu elektrického nabití, kterou si organizmus vyžaduje.

Spektrum technologických a přístrojových řešení, které vypracovala skupina vědců a odborníků, zajišťuje možnosti pro řešení celé řady jedinečných úkolů:

  • zvýšení o 20 – 50 % produktivity zemědělské výroby (v rostlinné výrobě, živočišné výrobě, v chovu drůbeže, chovu ryb) při podstatném zlepšení jejích kvalitativních ukazatelů, snížení technogenního zatížení půdy a vodních ekosystémů, zvýšení rentability výroby;
  • zajištění soukromých a kolektivních spotřebitelů kvalitativně odlišnou, biologicky aktivní pitnou vodou s cílem prevence neinfekčních onemocnění člověka, včetně psychoemocionální sféry člověka;
  • změny elektrofyzikálního stavu obytného prostředí s úkolem zvýšení ochranných funkcí organizmu člověka a zvířat vůči působení stresových faktorů životního prostředí a anomálních geofyzikálních podmínek;
  • korekce a léčení řady metabolicky podmíněných onemocnění člověka a zvířat bioaktivní pitnou vodou s obnovenou strukturou po spinové modifikaci organizační fáze asociované vody díky jejímu zpracování v hypomagnetických podmínkách;
  • přístrojové a metodické zabezpečení zavedení do praxe nových vodních technologií na základě měření stavu přirozeného pozadí Boseho-Einsteinova kondenzátu elektronů, vysoce informativní diagnostiky stavu systémů organizmu člověka.

Metodické základy pro využívání těchto technologií v praxi se zakládají na vypracovaném systému ukazatelů bioenergetické aktivity vody, nových technologiích pro kontrolu stupně aktivace semenného materiálu a bioenergetického stavu obytného prostředí.

Autoři:
© Anatolij Stěchin, CSc.
© Ing. Mgr. Igor Oberemko