Osobní údaje 2021-07-30T15:32:09+03:00

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Ochrana osobních údajů je řešena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. ledna 2015. Tento zákon, v souladu s právem Evropské unie a mezinárodními smlouvami, upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje předání osobních údajů do jiných států.

Při uzavírání smluvního vztahu (v objednávce) jsou povinně vyžadovány pouze údaje nezbytně nutné pro zřízení a poskytování předmětu smlouvy.

Odesláním objednávky souhlasí uživatel s použitím svých osobních údajů ve výše zmíněném rozsahu.

Poskytnuté údaje budou použity pro splnění zákonných povinností a závazků uvedených v těchto obchodních podmínkách.

Údaje jsou k dispozici pouze poskytovateli, třetím stranám jsou poskytovány jen s výjimkami uvedenými v tomto článku obchodních podmínek a dále s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem, vedením účetnictví a plněním dalších zákonných povinností poskytovatele. Žádné další osobě nebudou osobní údaje poskytnuty.

Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů společnosti Tinowa Group s.r.o. pro provedení obchodu přes webovou stránku www.bioactivwater.com .

V případě, že by se uživatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  • Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Skutečnost, že dávám souhlas se zpracováním a použitím mé osobních údalů je  objednávka zboží nebo služeb prostřednictvím internetového obchodu na webu www.bioactivwater.com